Μετά από ατύχημα ή πτώση, μία μοτοσυκλέτα, σκούτερ, παπί, τρίτροχο, κακώς επισκευασμένο, είναι σαφώς επικίνδυνο για την ασφάλεια μας. Διασφαλίστε ότι έχει επισκευαστεί σωστά σε σχέση με τα γεωμετρικά στοιχεία του κατασκευαστή.